Shikishi

- Shikishi -


  • When I change the whole world changes

  • Hana wo rou sureba kaori koromo ni mitsu

  • Man pou chu doku ro shin

  • Ichi fuji ni taka san nasubi

  • Ju zui un hou rai wo meguru

  • Hi idete ken kon kagayaku

  • Fukurai